Ako sa stať klientom Domova n. o. Veľké Kapušany

 

Prijímanie  klientov do zariadenia prebieha podľa Zákona NR SR  č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách  v platnom znení.

Záujemca doručí osobne alebo poštou na sekretariát Domova n. o. Veľké Kapušany vyplnené tlačivo “Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” potvrdené príslušným mestským alebo obecným úradom podľa miesta trvalého bydliska. Uvedené tlačivo Vám poskytneme aj na sekretariáte Domova n. o. Veľké Kapušany.

 

Ďalšie potrebné doklady k prijatiu sú:

  • rodný list uchádzača
  • rozhodnutie Sociálnej poisťovne Bratislava o výške vyplácaného dôchodku
  • čerstvá zdravotná dokumentácia uchádzača
  • úmrtný list (manžela, manželky)
  • platný preukaz totožnosti uchádzača (občiansky preukaz)

 

Po doručení týchto dokladov a predložení rozhodnutia príslušného mestského či obecného úradu o umiestnení žiadateľa do zariadenia pre seniorov a poskytnutej ročnej dotácií pre žiadateľa sa zapíše do registra uchádzača o umiestnenie do zariadenia.
Uchádzačov zapísaných v registri uchádzačov o umiestnenie do zariadenia pred prijatím do nášho zariadenia navštívi sociálna pracovníčka a hlavná sestra nášho zariadenia na vykonanie sociálneho prieskumu, ktorý je tiež potrebný k prijatiu.
V rámci sociálneho prieskumu sa preverí či či sa uchádzač nachádza v sociálnej alebo inej núdzi.

 

Prijímanie klientov

Od 01.01.2009 podľa Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z.  O sociálnych službách sa prijímanie klientov do Zariadenia pre seniorov realizuje na základe posudku o odkázanosti, ktorú pripraví príslušný OÚ alebo MÚ podľa trvalého bydliska uchádzača.

Preto Vás prosíme, aby ste sa v prípade nejasnosti a bližších informácií obrátili na príslušný OÚ alebo MÚ, prípadne priamo u poskytovateľa sociálnych služieb na tel. č. Domova, n.o. Veľké Kapušany 0566 383 114.

 

Tlačivá k stiahnutiu:

Icon_Word Lekársky nález
Icon_Word Záznam o sociálnej situácií
Icon_Word Žiadosť o posúdenie