O nás

Domov, n.o. Veľké Kapušany, je nezisková organizácia zameraná na poskytovanie sociálnych služieb, hlavne pre seniorov.

Poslaním zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách, ako súčasť sociálnej politiky SR s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, základných práv a slobôd, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, príslušnosť k národnosti, etnickej skupine, zmýšľanie, majetok, rod, alebo iné postavenie.

Víziou zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby v bezbariérovom zariadení podľa individuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, kde sa seniori budú cítiť tak, ako vo svojej rodine. Víziou je skrášľovať, zlepšovať a spríjemňovať prostredie – budovu zariadenia, vybavenie priestorov, dopĺňať opatrovateľskú techniku, zamestnávať nielen odborne ale najmä ľudsky zdatných pracovníkov a vytvárať také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie staroby našich klientov.

Hodnoty: úcta,  dôvera, úprimnosť, otvorenosť

Pri napĺňaní nášho poslania staviame na prijatých hodnotách, a preto pracujeme:

  •   čestne a angažovane,
  •   dôstojne a s rešpektom,
  •   individuálne a zmysluplne, 
  •   v atmosfére dôvery a láskavosti.

Najvyššou hodnotou je človek dôraz na jeho potreby, záujmy, individualitu. Všetci zamestnanci zariadenia konajú v súlade s etickým kódexom, zachovávajú vysoký morálny štandard vo vzťahoch a utvárajú pracovné prostredie hodné dôvery a úcty.

Cieľom zariadenia je udržať si dobré meno a povesť nášho zariadenia v širokom okolí. Neustále skvalitňovať služby, dosiahnuť spokojnosť klientov i zamestnancov. Pri práci so klientmi snažiť sa ich udržať čím ďalej mobilných a aspoň čiastočne sebestačných.

Podľa možností zlepšovať alebo aspoň udržať ich fyzický a psychický zdravotný stav, podporovať a ich schopnosti, zručnosti, vedomosti. Vrátiť im chuť a radosť do života.

Strategickým cieľom zariadenia je zlepšiť pripravenosť zariadenia na poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb v súlade s novými trendmi a požiadavkami pri zohľadnení narastajúceho počtu prijímateľov sociálnych služieb s psychiatrickými diagnózami a zvyšujúcemu počtu osôb pripútané na lôžko .

Neustále zvyšovať efektívnosť a kvalitu poskytovaných sociálnych služieb pri stabilnom a vyrovnanom hospodárení zariadenia , s ohľadom na spokojnosť prijímateľa , jeho rodinných príslušníkov ako aj iné zainteresované strany .

Zvyšovať odbornú úroveň a kompetentnosť zamestnancov zabezpečovaním sústavného vzdelávania , supervízie ako aj zavadzaním nových metód práce v zmysle individuálneho prístupu k prijímateľom a ich špecifických potrieb.

Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnej práce a vhodne ich implementovať na podmienky celej organizácie a jednotlivých stredísk.

Kapacita zariadenia: 38 klientov – prijímateľov sociálnych služieb

Aktuálny počet klientov – prijímateľov sociálnych služieb: 38

Prehľad podľa pohlavia klientov – prijímateľov sociálnych služieb :

                                                                   Muži: 10

                                                                   Ženy: 28

 

Identifikačné údaje zariadenia

Názov organizácie: Domov, n.o., Veľké Kapušany

Typ organizácie: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešne služby

IČO: 31257844

DIČ: 2021657484

Registračné číslo: OVVS/2001- NO

Riaditeľka zariadenia: Marianna Barančíková Obšitníková

Samosprávny kraj: Košický

Okres: Michalovce

Región: Zemplín