GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) – Ochrana osobných údajov

Domov n. o. Veľké Kapušany ako poskytovateľ sociálnych služieb, zamestnávateľ, vlastník webového sídla, je zaviazaný dodržiavať Zákon O ochrane osobných údajov aj medzinárodné zákony na ochranu osobných údajov

Prevádzkovateľ: Domov n.o. Veľké Kapušany, POH 58/102, 079 01 Veľké Kapušany

Dotknuté osoby:
• prijímatelia sociálnych služieb a ich rodinní príslušníci,
• uchádzači o prijímateľa sociálnych služieb a ich rodinní príslušníci,
• uchádzači o zamestnanie u prevádzkovateľa
• zamestnanci prevádzkovateľa

Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ s cieľom poskytovať sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Osobné údaje spracúvame len na základe právneho základu (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov).
Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, štátneho odborného dozoru alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.
Osobné údaje spracúvame len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa.
Poskytnutie osobných údajov na poskytovanie sociálnej služby je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a tiež je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prijímateľom sociálnej služby a prevádzkovateľom. V prípade neposkytnutia osobných údajov prijímateľa sociálnej služby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie sociálnej služby, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok neuzatvorenie zmluvy o poskytovaní ssociálnej služby, ukončenie tejto zmluvy.

Aké typy osobných údajov spracúvame
– meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo;

– pohlavie, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (resp. národné identifikačné číslo),

– Údaje o príjmových a majetkových pomeroch – výška príjmu, aktuálne majetkové pomery,

– Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch – osobné kontaktné údaje, osobné údaje a údaje o príjmových a majetkových pomeroch o partneroch a deťoch,

– Platobné informácie – napríklad číslo bankového účtu,

– Údaje pre účely zabezpečenia zdravotnej starostlivosti – informácie o zdravotnom stave a liečebnom režime.

– video nahrávky z kamerového systému,

– fotografie

Na aký účel spacúvame osobné údaje
– Údaje o poskytovaní sociálnej služby, určenie výšky úhrady za sociálne služby

– Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti – osobné údaje spracúvané za účelom zabezpečenia liečebného režimu, prihlásenia a odhlásenia do zdravotnej poisťovne.

– osobné údaje spracovávame aby sme mohli analyzovať ako možno zlepšiť kvalitu prostredia v ktorom sú poskytované sociálne služby – napr. ubytovanie, stravovanie a pod.

– Riešenie sporov – môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia rôznych sporov medzi prijímateľmi sociálnej služby, sťažností prijímateľov sociálnej služby.

– Dodržiavanie zákonov. Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákony, resp. aby sme splnili rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu (iné osobitné predpisy, ktoré nevieme vopred identifikovať, napríklad zákon o Policajnom zbore)

– Oprávnený záujem prevádzkovateľa

S kým zdieľame vaše údaje
Prevádzkovateľ môže zdieľať údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:
osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu spoločnosť – sprostredkovatelia . V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní.
Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu, osobné údaje sme povinní zdieľať osobné údaje napríklad s daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými verejnými orgánmi.

Ako dlho uchovávame vaše údaje
Osobné údaje uchovávame len na nevyhnutne potebný a obmedzený čas. K vymazaniu osobných údajov pristupujeme keď už nebudú potrebné na účely spracovania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme počas poskytovania sociálnej služby, alebo trvania pracopvného pomeru.
Osobné údaje prevádzkovateľ môže spracúvať po dlhšiu dobu po ukončení poskytovania sociálnej služby, pracovného pomeru len v prípade, že prevádzkovateľ eviduje voči dotknutej osobe pohľadávky.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

Právo na nápravu

Ak sa domnievate, že osobné údaje o Vás sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, máte právo nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pre inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

Zoznam právnych predpisov, ktoré oprávňujú Domov n.o. Veľké Kapušany spracúvať osobné údaje dotknutých osôb:

  • Zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,.
  • Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
  • Zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
  • Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Zákon NR SR č. 447/2008 z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Zákon NR SR č. 576/2004 Z. z o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,