Historia zariadenia

Zariadenie domova dôchodcov vzniklo v roku 1993 s cieľom zabezpečenia sociálnych služieb seniorom občanom z mesta a okolitých obcí. Prvým zriaďovateľom zariadenia bol Okresný úrad v Trebišove. Prevádzkovanie sa začalo v centre mesta Veľké Kapušany s kapacitou pre 30 klientov. Od roku 1996 zriaďovateľom domova dôchodcov sa stal Krajský úrad v Košiciach.

Začala humanizácia prostredia v prospech klientov. Nové vytvorené podmienky zvýšili kvalitu a úroveň poskytovaných služieb. Zmenil sa prístup sociálnej a zdravotnej starostlivosti ku klientom v rešpektovaní ich individuálnych potrieb a požiadaviek.

V roku 2004 sa zmenila právna forma pri poskytovaní sociálnych služieb v domove dôchodcov a to úspešnou transformáciu na neziskovú organizáciu podľa zákona NRSR č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov a registrovanej na Krajskom Úrade v Košiciach.

Základným cieľom transformácie Domova dôchodcov vo Veľkých Kapušanoch bola humanizácia zariadenia formou vytvorenia nových podmienok pre dosiahnutie vyššej kvality, variability a dostupnosti primeraných služieb pre klientov zariadenia, mesta, priľahlých obcí ( širšej komunity ).

Hlavne ide o debarierizáciu zariadenia, reštrukturalizáciu bývania, aby imobilní a čiastočne mobilní klienti mali vytvorené podmienky na integráciu s okolím a dobrú dostupnosť ku všetkému čo uspokojuje ich potreby už biologické, kultúrne alebo spoločenské.

Služby sa orientujú na individualizáciu programov podľa potrieb obyvateľov. Veľmi dôležité je aj kombinovanie vonkajších zdrojov pomoci – rodina, obec alebo mesto, prevádzkovatelia sociálnych služieb, dobrovoľníci.
Tieto trendy poskytovania kvalitných sociálnych služieb sa snaží presadiť zamestnanecký tím Domova n.o..