Zmluva o odbere a zneškodňovaní bilogicky rozlo žiteľného odpadu