Podmienky prijatia klientov

Prijímanie  nových dôchodcov prebieha podľa Zákona NRSR  č. 448/2008 o sociálnych službách  v platnom znení.

Záujemca dostane tlačivo “Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta trvalého bydliska , prípadne v zariadení Domova,n.o. ktoré treba vyplniť a dať potvrdiť ošetrujúcemu lekárovi. Na tlačive treba uviesť dôvod, prečo sa žiada o umiestnenie v zariadení pre seniorov a predložiť ,,lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu”.

Ďalšie potrebné doklady sú :
– rodný list
– rozhodnutie Sociálnej poisťovne Bratislava o výške vyplácaného dôchodku
– čerstvá zdravotná dokumentácia
– úmrtný list ( manžela, manželky )
-platný OP

Po doručení týchto dokladov a predložení rozhodnutia príslušného mestského či obecného úradu o umiestnení žiadateľa do zariadenia pre seniorov a poskytnutej ročnej dotácií pre žiadateľa sa zapíše do registra uchádzača o umiestnenie do zariadenia.
Uchádzačov zapísaných v registri o umiestnenie do zariadenia pred príchodom do DD navštívi soc.pracovníčka a hlavná zdrav.sestra na vykonanie soc.prieskumu, ktorý je potrebný k prijatiu.
V rámci sociálneho prieskumu sa preverí či či sa uchádzač nachádza v soc. alebo inej núdzi.

Prijímanie klientov

Od 01.01.2009 podľa Zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách sa prijímanie klientov do Zariadenia pre seniorov realizuje na základe posudku o odkázanosti, ktorú pripraví príslušný OÚ alebo MÚ podľa trvalého bydliska uchádzača.

Preto Vás prosíme, aby ste sa v prípade nejasnosti a bližších informácií obrátili na príslušný OÚ alebo MÚ, prípadne priamo u poskytovateľa sociálnych služieb na tel. č. Domova, n.o. Veľké Kapušany 056/63 83 114.

Icon_Word Lekársky nález
Icon_Word Záznam o sociálnej situácií
Icon_Word Žiadosť o posúdenie